Palveluvalikoimastani löytyy

 

Laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alainen erityisopetus tarjoaa tukea lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on erilaisia oppimisen haasteita. Tuki voi kohdentua yksittäisen taidon (esim. lukeminen, kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen) tai oppiaineen (esim. matematiikka, suomen kieli, vieraat kielet) oppimiseen, oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen sekä toimivien ja itselle sopivien oppimis- ja opiskelustrategioiden löytämiseen ja harjoittelemiseen. Opetuksessa kohdennetaan huomiota myös kompensointikeinojen löytämiseen, joiden avulla oppimisvaikeuden kanssa selviää paremmin.

Opetus lähtee liikkeelle oppimisvalmiuksien ja osaamisen kartoittamisesta mahdollisemman laaja-alaisesti, jotta yksilöllinen oppimisen tuen tarve saadaan tarkkaan selvitettyä. Opetus suunnitellaan ja opetusjakson pituus sovitaan aina yksilöllisesti. Opetus voidaan kuitenkin toteuttaa myös ryhmämuotoisena. Opetusjakso päättyy oppimisen edistymisen arviointiin ja jatkosuunnitelmien laatimiseen. Yksittäinen opetuskerta kestää 45-60 min. 

 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus 

kaikenikäisille henkilöille, joilla haasteena tai piirteenä on ADHD/ADD, autismin kirjo, Aspergerin syndrooma, Touretten oireyhtymä, kielelliset erityisvaikeudet, aistitoiminnan häiriöt ja edellä mainittuihin liittyvät muut oppimisen ja käyttäytymisen vaikeudet - varsinaista diagnoosia ei tarvita. Sopii myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. 

Valmennus tarjoaa neuropsykiatrista tietoa ja ymmärrystä sekä tukea arjen- ja elämänhallinnan taitoihin ja myönteisten ratkaisujen ja toimintamallien löytämiseen omassa elämässä. Valmennus auttaa löytämään omat muutostarpeet sekä hyödyntämään omia vahvuuksia ja voimavaroja muutoksen toteuttamisessa. Valmennus ohjaa toteuttamaan muutoksen askel askeleelta havainnoiden ja arvioiden omaa toimintaa.

Valmennus voidaan toteuttaa yksilö-, pari-, ryhmä- tai perhevalmennuksena. 

Tyypillisesti yksi valmennusjakso koostuu 8-12 tapaamisesta yhden tapaamisen ollessa 60-90 minuuttia. 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on mm. ADHD:n Käypä hoito- suosituksessa mainittu kuntoutusmenetelmä. Siihen voi hakea maksusitoumusta kunnan sosiaali-tai terveystoimesta. Se voi olla myös osa Kelan Oma väylä -kuntoutusta.

 

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen ohjaus ja konsultointi

neuropsykiatrisia haasteita omaavien kanssa työskenteleville yksittäisille työntekijöille, tiimeille tai työyhteisöille.  Tuottaa tietoa neuropsykiatrisista haasteista ja tukee niiden huomioon ottamisessa sekä auttaa toimivien käytänteiden rakentamisessa omaan työhön tai työyhteisöön.

 

Koulutukset

opetuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevälle henkilöstölle, tiimeille ja työyhteisöille suunnatut koulutukset erilaisten oppijoiden tukemiseen liittyen. Teemoina mm. neuropsykiatriset haasteet, yksilöllisten oppimispolkujen toteuttaminen, eriyttämisen mahdollisuudet, kolmiportainen tuki ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukeminen.

 

Muu ratkaisukeskeinen ja positiiviseen psykologiaan perustuva valmennus

hyödynnettävissä mihin tahansa asiakkaan mielestä muutosta vaativaan asiaan elämässä ja omien voimavarojen sekä vahvuuksien löytämiseen muutosta varten tai ylipäätänsä.

 

 

Kaikki palvelut räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan, ja ne toteutetaan asiakkaan omissa tai hänen hankkimissaan tiloissa.